menu
Calore logo

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Calore. Communicatie en Training BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Calore. Communicatie en Training BV gevestigd aan de Zeeburgerkade 572, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 01090620;
b. opdrachtgever: de wederpartij van Calore. Communicatie en Training BV in opdracht van wie Calore. Communicatie en Training BV werkzaamheden verricht, dan wel met wie Calore. Communicatie en Training BV een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Calore. Communicatie en Training BV en de opdrachtgever;
d. communicatieadviseur en of coach: de persoon die namens Calore. Communicatie en Training BV een geaccepteerde opdracht uitvoert.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Calore. Communicatie en Training BV en de opdrachtgever waarop Calore. Communicatie en Training BV deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Calore. Communicatie en Training BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Calore. Communicatie en Training BV en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Calore. Communicatie en Training BV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch binnen 30 dagen worden bevestigd. De opdrachtgever staat in
voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Calore. Communicatie en Training BV opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Calore. Communicatie en Training BV haar aanbieding baseert.
3.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door  gemaakte kosten zullen worden
doorberekend. Calore. Communicatie en Training BV.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Calore. Communicatie en Training BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4 Een door Calore. Communicatie en Training BV samengestelde prijsopgave verplicht niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van Calore. Communicatie en Training BV binden Calore. Communicatie en Training BV niet.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Calore. Communicatie en Training BV zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te
voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Calore. Communicatie en Training BV garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Het succes is mede afhankelijk van de inspanning van de opdrachtgever en zijn medewerkers.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Calore. Communicatie en Training BV bevoegd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De communicatieadviseur zal haar werkzaamheden binnen het kader van de opdracht en in samenwerking met de opdrachtgever naar eigen inzicht uitvoeren. De communicatieadviseur is niet verplicht om aanwijzingen van de opdrachtgever aangaande de systematiek waarop de opdracht door de communicatieadviseur wordt
uitgevoerd op te volgen.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan Calore. Communicatie en Training BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
5.2 Calore. Communicatie en Training BV is slechts gehouden tot(verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de opdrachtgever de door Calore. Communicatie en Training BV verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Calore. Communicatie en Training BV gewenst, heeft verstrekt.
Extra kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig,
niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de opdrachtgever.
5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
5.4 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Calore. Communicatie en Training BV onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
5.5 Indien door Calore. Communicatie en Training BV in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Calore. Communicatie en Training BV in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.6 Calore. Communicatie en Training BV gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen
nakomt.
5.7 De opdrachtgever vrijwaart Calore. Communicatie en Training BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
5.8 De opdrachtgever is gehouden Calore. Communicatie en Training BV onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Calore. Communicatie en Training BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Calore. Communicatie en Training BV de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Calore. Communicatie en Training BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7 Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk een vast honorarium overeenkomen.
7.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Calore. Communicatie en Training BV, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
7.4 Calore. Communicatie en Training BV mag enkel een vast overeengekomen honorarium verhogen wanneer
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Calore. Communicatie en Training BV  , dat in redelijkheid niet van Calore. Communicatie en Training BV mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
7.5 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, is Calore. Communicatie en Training BV gerechtigd het uurtarief te wijzigen.
7.6 Calore. Communicatie en Training BV zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Calore. Communicatie en Training BV zal daarbij de omvang van en de
datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
7.7 De opdrachtgever is in geval van een verhoging van het tarief gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Calore. Communicatie en Training BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
8.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Calore. Communicatie en Training BV de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Calore. Communicatie en Training BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.4 Calore. Communicatie en Training BV kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Calore. Communicatie en Training BV verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 9 Klachten

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan Calore. Communicatie en Training BV  kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Calore. Communicatie en Training BV in staat is adequaat te reageren.
9.2 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Calore. Communicatie en Training BV de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Calore. Communicatie en Training BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

10.1 Calore. Communicatie en Training BV is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
10.2 Voorts is Calore. Communicatie en Training BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
10.3 Calore. Communicatie en Training BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst HB Communicatie omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
b. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Calore. Communicatie en Training BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Calore. Communicatie en Training BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
10.5 De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de communicatieadviseur de werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomst niet kan verrichten doordat zij langer dan 10 aaneengesloten werkdagen ziek is en Calore. Communicatie en Training BV geen zorg kan dragen voor een vervanger.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en verjaring

11.1 Calore. Communicatie en Training BV kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
11.2 Calore. Communicatie en Training BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Calore. Communicatie en Training BV is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Calore. Communicatie en Training BV kenbaar behoorde te zijn.
11.3 Calore. Communicatie en Training BV is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen verwoord in artikel 5 van deze algemene voorwaarden heeft voldaan.
11.4 Calore. Communicatie en Training BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van  Calore. Communicatie en Training BV in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
11.5 Indien Calore. Communicatie en Training BV aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in 1 jaar aan de opdrachtgever is gefactureerd. De aansprakelijkheid van Calore. Communicatie en Training BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
11.6 Aansprakelijkheid van Calore. Communicatie en Training BV voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
11.7 Alle aanspraken jegens Calore. Communicatie en Training BV die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij  Calore. Communicatie en Training BV zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Calore. Communicatie en Training BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
12.3 Voor zover Calore. Communicatie en Training BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Calore. Communicatie en Training BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De
opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
13.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Calore. Communicatie en Training BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden
mede te verstrekken, en Calore. Communicatie en Training BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Calore. Communicatie en Training BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

14.1 De opdrachtgever vrijwaart Calore. Communicatie en Training BV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
14.2 Alle door Calore. Communicatie en Training BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Calore. Communicatie en Training BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de
aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 15 Slotbepalingen

15.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
15.3 Op elke overeenkomst tussen Calore. Communicatie en Training BV en de opdrachtgever is Nederlands
recht van toepassing.
15.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Calore. Communicatie en Training BV worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Calore. Communicatie en Training BV gevestigd is.